Ana Sayfa / Dernekler Çalıştayı

 

 

 

Sayın Başkanlarım,

 

21 Ocak Cumartesi günü yapılan Dernekler Çalıştay’ımızda mutabakat sağlanan ve yetkili kurumlarımız tarafından onaylanan tavsiye kararları aşağıya çıkarılmıştır. Alınan kararlar derneklerimizin işlerliği ve devamlılılğı açısından arkadaşlarımıza yol haritası niteliği taşımaktadır.

 

Büromuzca, son dört yılda yapılan tespitlerde, Beşiktaş’ımızın adını yüceltmek maksadı ile faaliyetleri bulunmayan veya pasif durumda oldukları belirlenen derneklerimiz öncelikli olmak üzere, sitemizde kayıtlı bulunan bütün derneklerimiz Beşiktaş’ ımızın yüksek menfaatleri doğrultusunda belirlenen kurallar çerçevesinde , tüzüklerinin genelde 1. Maddelerinde yer alan kuruluş amaçlarına uygun olarak söz verdikleri gibi , camiamıza destek olmak prensipine uyarak çalışmalarına ve faaliyetlerine devam edeceklerdir.

 

5253 sayılı Dernekler Kanunun ve Medenin Kanunun ilgili maddeleri gereği kuruluş amaçları dışına çıkmadan kulübümüzün ismini ve logosunu kullanan  derneklerimizin asıl amacı Beşiktaş’ ımıza hizmet etmek ilkesinden vazgeçmeyerek çalışmaları, hem derneklerini hem de kulübümüzü en yüksek seviyeye çıkaracaktır.

 

Yazılı prensipler çerçevesinde tavsiye edilen çalışma kurallarımız, tamamen Beşiktaş’ ımızın menfaatleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Hepimizin amacı kulübümüze destek olmak ve Beşiktaş’ımızın adını yüceltmek olduğuna göre,  faaliyetlerimizi belirlenen prensipler doğrultusunda yapılması uygun olacaktır.

 

 

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla.

 

Hakan ÖZKÖSE

Yönetim Kurulu Üyesi

Taraftar ve Dernekler, Pazarlama ve Sponsorluklar,

Pendik Tesisi´nden Sorumlu

 

 

 

 

 

 

ÇALIŞTAY KARARLARI

 

DERNEK KURMA

Gerekli tespiti büromuzca yapılan , kulübümüzü gerçek anlamda temsil edemeyen derneklerimiz ile bir kaç senedir faaliyetleri bulunmayan derneklerimize çalışmalarının kontrolu ve kendilerini gözden geçirmeleri için üç ay süre verilmesine, bu süre zarfında yine büromuzca kurulacak Denetim ve Disiplin Kurulları gibi alt komisyonlar tarafından çalışmalarının takibine, bu süre içinde istenilen ilerlemeyi sağlayamayan derneklerimizin , ilgili kanun ve yönetmelikler ile kulübümüze sağlanan yetkiler çerçevesinde bu derneklerimizin hakkında Dernekler Kanunu ve Medeni Kanun hükümleri nezdinde işlem yapılmasına,

 

Yine büromuzca yapılan tespitlerde, dernek merkezlerinin kanun ve yönetmelikler çerçevesinde olması gereken bir biçimde ayrı bir mekanda olmayan, Dernek Başkanlarının evleri veya iş yerlerinde ,bir yakınlarının ofisinde faaliyet göstermelerine müsaade edilmeyeceğine, bu maksatla dernek merkezlerinin içeriden ve dışarıdan çekilmiş fotograflarının bir ay içerisinde büromuza gönderilmesine,

 

Lokalleri bulunan derneklerimizin, buralarda para mükabili oyun oynatılması ve izinsiz olarak alkol alınmasına,İşletme hakları kendilerinde olması gerekirken bu lokallerini para karşılığı bir başka işletmeciye devreden ve Kontrolu onların elinde olan derneklerimizin yapılacak kontroller sonucu ilgili ve yetkili makamlara müracaat edilerek Çalışmalarının durdurulmasına

 

Kurulacak derneklerimizde toplumda “Bölgelerinde” rol model olacak Beşiktaş’lı kardeşlerimizin yönetimlerde yer almasının sağlanmasına,

 

Tarafınıza mail ekinde gönderilen Dernek Bilgi ve Beyan Formunun doldurularak bir an evvel büromuza ,dernek başkanımızın vesikalık fotografının mail yolu ile gönderilmesine,

 

Beşiktaş’ ımızın ve derneklerinin adını Dernek Merkezlerinde gerektiği biçimde göstermeyen tabelaların  belirlenmiş standarlara uygun hale getirilmesinin sağlanacak, Dernek Merkezlerinin bir Beşiktaş temsilciliği olduğundan yola çıkarak, buraların kendilerine ve kulübümüze yakışır biçimde tanzim ve tertip edilmesine özen gösterilmesine,

 

Çayıştay tarihinden sonra yeni kurulacak derneklerimizin belirlenen kriterler doğrultusunda hazırlıklarını tamamlanmasına, bu maksatla verilecek iki aylık süre içerisinde prensiplere uyan biçimde dernek merkezlerini düzenleyen ve Beşiktaş’ımızı temsil  krtiterlerine uygun unsurlar ile derneklerinin kurulmalarına müsaade edilmesine,  “ 21 Ocak tarihinden önce büromuza müracaat ederek derneklerini kurma talebinde bulunan derneklerimiz için yukarıda belirlenen iki aylık süre geçerli değildir “

 

Yeni Kurulacak olan ismimizi ve logomuzu kullanacak derneklerimiz, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Madeni Kanunun amir hükümleri gereği ve bu kanunlarda belirlenen Yönetmelikler ve Medeni Kanunun isim ve logo kullanım hakkı ile ilgili maddeleri gereği kulübümüz yetkili makamlarınca verilecek muvafakat  ile kurulmalarına, 

 

 

Mevcut ve yeni kurulacak derneklerimiz merkezlerini mümkün olduğunca kapalı tutmamaya azami gayreti göstereceklerdir.

 

Ülkemizde ve dünyanin bütün kıtalarında bulunan derneklerimizin amacı taraftarlarımıza hizmet vermektir. Bu maksatla dernek merkezlerinin sahipsiz ve boş bırakılmamasının sağlanmasına özen gösterilmesine,

 

Derneklerimizin kişisel veya kurumsal olarak ,Kulübümüz içinde görevlendirilmiş Dernekler Büromuzun belirlediği kurallar dışında her hangi bir çalışma veya işlem yapmak, yine kulübümüz içinden veya dışından başka yetkili veya yetkisiz kurum veya kişiler ile sonuca gitmeye çalışarak prensiplerimize aykırı davranış içinde bulunmamalarına , bulunanların ise  belirlenen Denetim ve Disiplin Kurullarımızın yapacağı kontrol ve tespitlerde ikaz edilmesine , tekrarı halinde ise muhatabın kulübümüz Hukuk Müşavirliğine sevk edilmesine,

 

 

DERNEK ÇALIŞMA SİSTEMİ

Derneklerimiz Organizasyon Şemalarını bir an önce hazırlayıp,  mevcut kurullarının görev tarifleri ile listelerini en kısa zamanda büromuza göndereceklerdir.

 

Bir sonra senenin faaliyetler raporları büromuza en geç içinde bulundukları yılın Aralık ayı sonuna kadar bildireceklerdir.

 

Derneklerimiz Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerinin en az % 70 inin Beşiktaş Kongre Üyesi olmasını sağlayacaklardır. Bunun için derneklerimize 2017 yılının sonuna kadar süre tanınmıştır.

 

Derneklerimiz bir önceki dönemde yapılan puanlama ve ödüllendirme sistemi ile değerlendirilecektir. Oluşturulan alt komisyonların ortak kararı ile tespit edilecek bu değerlendirmeler derneklerimizin bir önceki yılda yaptıkları faaliyetleri ve sistem içindeki yerlerini belli edecektir.

 

Derneklerimiz, kulübümüzün tüm çalışanları ile kendi aralarında her konuda birbirlerine saygılı davranmayı üslup haline getirecek, sosyal medya yazışmalarında hakaret veya hakarete varan ağır tenkitler ile egolarını tatmin etmek maksadı ile karşısındaki kişinin özlük haklarına saldırı içeren ifadeler kullanmamaya dikkat edeceklerdir. Bu kurala riayet etmeyenler, yapılacak denetimler sonucunda  kulübümüz  disiplin kuralları çerçevesinde cezalandırılacaktır

 

Derneklerimiz yapacakları organizasyonlarda , birliktelik icap edenleri diğer derneklerimiz ile paylaşarak yapılmasının sağlanmasına, kan bağışı , toplu yardım gibi faaliyetlerde büromuzun bilgilendirilmesine,

 

Bölgelerinde  Kartal Yuvası bulunmayan derneklerimiz için kendi dernek merkezlerinde olmak şartı ile Kartal Yuvası Korner’i açmalarına,

 

Dernekleri nezdinde atkı, polar, takvim gibi ürünleri yaptırmak isteyenlere kulübümüz Kartal Yuvası ve Pazarlama bölümleri ilgili derneğin başvurması durumunda kendilerine gereken desteği vereceklerdir.

 

 

SOSYALLEŞME

Derneklerimiz arasında acil ve hızlı iletişimin sağlanabilmesi için merkez büromuzun resmi mail gönderim işleri yanı sıra  WhatsApp gurubu kurulmasına, bu maksatla iki arkadaşımızın görevlendirilmesine, takibinin ise büromuzca yapılmasına

 

Derneklerimizin faaliyetlerinin BJK TV, BJK Dergi ve BJK Sosyal Medyasında yayınlanabilmesi için bütün bilgilerin mutlaka mail yolu ile büromuza gönderilmesine, yapılacak puanlama ve ödüllendirme işlemlerinin faaliyetlerin büromuza gönderilen mailler üzerinden değerlendirileceğinden bu hususa dikkat edilmesine,

 

Onursal Başkanımız Süleyman Seba anısına Sayın Başkanımızın da tavsiyeleri doğrultusunda tespit edilecek Doğu Anadolu’da bir ilimizde okul yaptırılmasına, konu ile ilgili olarak Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Hakan Özköse ve büromuz başkanlığında bir alt komisyon kurulmasına,

 

 

Derneklerimizin tesis ziyaretlerinde kolaylıklar sağlanmasına, bu maksatla büromuza gelen tekliflerin geliş sırasına göre, bize tayin edilen ayın belirli günlerinde bunların yapılmasına,

 

Bölgesel toplantıları, ülkemizin birbirinden uzak bölgelerini tespit ederek yılda en az üç kez yapılmasına, konu ile ilgili olarak kurulması kararlaştırılan Denetleme ve Disiplin Kurullarının gerekli ön çalışma için tespitlerde bulunmasına,

 

Derneklerimiz arasında sosyal sorumluluk projelerinde birliktelik kavramının geliştirilerek, yapılabilecek nitelikte ortak projelerin yapılmasına,

 

 

Dernek faaliyetlerinin değerlendirilmesinde en iyi proje veya en iyi faaliyet dallarında derneklerimiz arasında tatlı rekabetin yaratılmasına ve ödüllendirilmelerine

 

Bazı önemli maçlarımızda büromuza tahsis edilen maç biletlerinin bu hafta oynanacak Türkiye Kupası maçımızdan başlayarak  derneklerimizin bir önceki yıl elde ettikleri başarı ve faaliyet kriterlerine bakılarak ücreti karşılığında satılmasına,

 

 

KURULLAR

Derneklerimizin yönetim sistemi işleyişinin sürekli olarak gözlenmesi, Sistem gelişim çalışmalarının planlanması, geliştirilen çalışma sisteminin uyum ve performansının takip edilmesi,

 

Sistem içinde karşılaşılacak aksaklıkların giderilmesi ve derneklerimiz arası işlevlerin planlanması maksadı ile büromuzun kontrolünde DENETLE VE DİSİPLİN kurullarının oluşturulmasına,

 

Kurullarda sadece dernek başkanlarının yer almasına, Kurullarda yer alacak olan dernek başkanlarımızın gerektiğinde kendi  adlarına görev alabilmeleri için Yönetim Kurullarından desteği almasına ve bu kişileri büromuza bildirmesine, Yapılacak kontrollerin büromuzca verilen talimatlar doğrultusunda yapılmasına,

 

Ancak, kurullarımız tarafından tespit edilen, şüphe duyulan, çalışmaları negatif olarak gözlenen, faaliyetleri bulunmayan derneklerimizin kontrolü ise kurullarımızın kendi inisiyatifleri içindedir.

 

Kurullarımız, yaptıkları tespit ve gözlemleri rapor halinde düzenleyerek, en kısa zaman içerisinde büromuza göndereceklerdir.

 

Kurullarımızın tespitinde oylama ve diğer yöntemler ile kararlar alınmayacaktır. Her kurul kendi yaptığı işlerden sorumlu olacak ve sadece büromuza karşı sorumlu olacaklardır.

 

Denetim ve Disiplin Kurullarımız ayrı ayrı yedişer kişiden oluşacaktır.

 

Kurulacak her iki kurul görev tayini, çalışma prensipleri açısından büromuz Yönetimsel Yapı Genel Sekreterliğine bağlı olarak çalışacaklardır. Kurullarımızın ayrı bir başkanı olmayacaktır. Kurullar çalışmalarını büromuzla yapacakları ortak fikir birliği ile işleme koyacaklardır.

 

Kurullarımız kendi aralarında tayin edecekleri zamanda, yine kendi aralarında istişare toplantıları yapabileceklerdir.

 

Kurullarımız  yapacakları kontrolu bir veya birkaç kurul görevlisi ile yapabileceklerdir. 

 

Kurullarımız ile büromuz yetkilileri iki ayda bir komite/ kurul mensuplarının uygunluğuna göre iştişare toplantısı yapacaklardır.

 

Kurullarımızda görev alan arkadaşlarımızın sayısı,  Yönetimsel Yapı Genel Sekreterliğince gerek görüldüğünde veya lüzumu dahilinde azaltılıp veya çoğaltılacaktır.

 

 

SONUÇ

İç yönetmelik diye adlandırabileceğimiz yukarıda belirlenen ve tavsiye edilen çalışma kural ve koşulları, tamamen Beşiktaş’ ımızın menfaatleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Alınan kararların uygulanmasının takibi başta  Yönetimsel Yapı Genel Sekreterliğimiz olmak üzere, önümüzdeki hafta belirlenecek Denetim ve Disiplin kurullarımızın ortak kararları ile yapılacaktır. Alınacak bütün ortak kararların uygulaması Dernekler Kanunu ve Medeni Kanunun kulübümüze verdiği yetkiler çerçevesinde kanun ve yönetmeliklerine uygun olacaktır.

 

Mail adreslerinin yeniden düzenleme işlemi bu hafta sonu bitirilecektir. Bu süre zarfında iletişim noksanlığının bir nebze olsun giderilmesi maksadı ile kurulmuş olan WhatsApp gurubunun çalışan yetkili sayısı ve yetkileri kurullarımızın tayini ile birlikte ayrıca yapılacaktır.

 

DERNEK KURMA paragrafının son bölümünde yer alan açıklamalara ilave olarak ; Kurulan bu çalışma sisteminin sorumlu kişilerin,  yetkileri  ve sorumluluk sınırları açıkça belirtilmiş olmakla birlikte, bazı arkadaşlarımızın kulübümüzün yetkili kıldığı kişi ve kişiler dışında üçüncü şahıslar ile birlikte ortak hareket ederek sonuca gitmeye çalışmaları , bölgelerinde ayrıca gayri resmi birlikler oluşturmaya çalışmaları , kulübümüz menfaatlerine hizmet etmediği gibi Dernekler Kanunu ve Medeni Kanunda yer almayan konular içinde bulunan bu faaliyetler derneklerimize sorun yaratabilir.

 

Bu nedenle, derneklerimizin irtibat kaynağının ana noktası başta Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Hakan Özköse olmak üzere görevlendirdiği Yönetimsel Yapı Genel Sekreterliğimizdir.

 

Çalışmalarınızın bu kurallar içinde Büyük Beşiktaş’ımızın menfaatleri doğrultusunda olmasına özellikle dikkat edilmesini rica ederim.

 

NOT: BU BİLDİRİ , BÜTÜN DERNEKLERİMİZİN ELİNE ULAŞABİLMESİ İÇİN GÜN İÇİNDE VE HAFTA İÇİNDE BİR KAÇ KEZ TEKRARLANACAKTIR. METİN KONUSU UZUN OLDUĞUNDAN DOLAYI WHATSAPP GURUBUNDA YAYINLANMAYACAKTIR. DERNEKLERİMİZİN KENDİLERİNE GÖNDERİLEN BU ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRİ VE KARARLARINDAN BİR ÇIKTI ALARAK DOSYALARINDA SAKLAMALARI ÖNERİLİR.