Ana Sayfa / TÜZÜK

 

SAMSUN

BEŞİKTAŞLILAR DERNEĞİ

TÜZÜĞÜ

 

 

Madde 1. DERNEĞİN ADI,  MERKEZİ ve ŞUBELERİ

Derneğin adı,  SAMSUN BEŞİKTAŞLILAR DERNEĞİ  olup merkezi SAMSUN’dadır. Derneğin Şubesi yoktur.

 

 

Madde 2. DERNEĞİN FAALİYET ALANI ve AMAÇLARI

Dernek; sosyal, kültürel ve sportif alanda faaliyet gösterir. Derneğin amaçları;

 

2.01. Dernek, kısa adı BJK olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’nin kongre üyelerini, sporcularını ve Beşiktaş Jimnastik  Kulübüne gönül vermiş taraftarlarını bir çatı altında toplayıp sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarını karşılamak, Beşiktaş  Jimnastik  Kulübüne mümkün olan maddi ve manevi her türlü yardımı yapmak,

 

2.02. Çocukların ve gençlerin ruhsal, bedensel ve zihinsel gelişimine yardımcı olmak ve onların kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasını sağlamak amacıyla onları spora yöneltmek için çalışmalar yapmak, beden eğitimi, spor tesisi, spor okulu kurmak, yönetimlerinde bulunmak, spor dallarında takımlar kurmak, kurulan takımlarla her türlü müsabakalara katılmak, kurulmuş veya kurulacak beden eğitimi, spor tesisi, spor okulu çalışmalarına katkıda bulunmak ve Milli Eğitimimizin Genel Amaç ve Temel İlkeleri uyarınca her türlü spor dalında amatör sporcular yetiştirmek ve eğitmek.

 

2.03. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, çalışmalarını duyurmak için, amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile internet aracılığıyla üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, sporla ilgili kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

 

2.04. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, bağış kabul etmek,

 

2.05. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal,  kültürel ve sportif tesisler  kurmak,

 

2.06. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

 

2.07. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

 

2.08. Gerekli izin alınarak, derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak

 

 

Madde 3. ÜYELİK ve ÜYE OLMA

3.01. Derneği’nin üç çeşit üyesi vardır:

 

3.01.01. Asli Üyeler:  Genel Kurulu oluşturmak üzere üyelikleri, Yönetim Kurulu’nca kabul olunan gerçek kişilerdir. Kabulüne karar verilen üye, “Üye Defteri’ne kaydedilir ve derneğin bütün tesislerinden Yönetim Kurulu’nun göstereceği şartlarla yararlanırlar.

 

3.01.02. Misafir Üyeler: Derneğe üye olma niteliğine sahip, Yönetim Kurulunca belirlenen ‘’misafir üye yıllık aidatını’’ ödeyen kişiler, Yönetim Kurulu kararı ile bir yıllık süre için misafir üye olarak kabul edilerek derneğin tesis ve imkânlarından yararlanabilirler. Yönetim Kurulu kararı ile misafir üyeliğe kabul edilenler ‘’Misafir Üye Kayıt Defterine’’ kayıt edilirler. Bir yılın sonunda Yönetim Kurulunun uygun görmesi ve o yıl için belirlenen misafir üye yıllık aidatının tekrar yatırılması şartı ile misafir üyelik birer yıl uzatabilir. Süre dolmadan herhangi bir sebepten dolayı misafir üyelikten çıkarılma işlemi yönetim kurulu kararı ile olur. Misafir üyeler, derneğin lokal ve tesislerinden Yönetim Kurulunun belirleyeceği şartlarda yararlanır. Misafir üyeler, dernek organlarına aday olamaz, Genel Kurullara katılamazlar. Seçme ve seçilme hakları yoktur.

 

Misafir üyeler, istedikleri zaman derneğe asıl üye olmak için başvuruda bulunabilirler. Yönetim Kurulu tarafından Asıl üyelik başvurusunun kabul edilmesi durumunda, başvuru sahibinden Üye Giriş Aidatı ve o yıla ait Yıllık üye aidatı tahsil edilir. Tahsil edilecek Yıllık Üye Aidatı, başvuru sahibinin o yıl için ödediği Misafir Üye Yıllık Aidatının mahsup edilmesinden sonra kalan tutardır.

 

3.01.03. Onur Üyeleri: Derneğin amaçlarının gerçekleşmesinde yararlığı olmuş, maddi ve manevi yardımı dokunmuş kişiler, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin önerisi ve bu kurulun onayı ile onur üyesi olarak seçilirler. Adları onur üyesi olarak “Üye Defteri”ne yazılır. Onur üyeleri seçme, seçilme ve oy hakkı olmaksızın ve aidat ödemeksizin Genel Kurul toplantılarına katılır ve Dernek imkanlarından yararlanırlar.

 

3.02. Üyelik başvuruları 01 Şubat – 30 Kasım tarihleri arasında yapılır. Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne ruhen bağlı olan, 18 yaşını bitirmiş fiili ehliyete sahip olan kişiler derneğe asıl ve misafir üye olabilirler. Bu nitelikleri olan kişinin derneğe üye olabilmesi için, üç yılını doldurmuş iki asil üye tarafından takdimi şarttır. Her bir üye bir takvim yılı içinde an fazla 3 üye adayı takdim edebilir.

 

3.03. Üye olmak isteyen kişi dernekten alacağı üyelik başvuru formunu doldurur. Başvuru formuna nüfus cüzdan fotokopisi, adli sicil kaydı, üç adet vesikalık fotoğraf ekleyerek dernek genel sekreterliğine verir. Genel Sekreterlik, başvurunun usule uygun olup olmadığını kontrol eder. Usule uygun başvurular Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulu başvuruyu 30 gün içinde görüşerek kararını başvuru sahibine yazılı olarak bildirir. Yönetim Kurulunun üyelik başvurusu hakkında vereceği karar kesindir. Üyelik başvurusu kabul edilenler, kararın kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 5 gün içinde, üye giriş aidatı ile o yıla ait yıllık aidatı ödeyerek makbuz fotokopilerini dernek Genel Sekreterliğine verir. Üye giriş aidatı ve yıllık aidatın ödenmesinin ardından üye adayı, üye kayıt defterine kaydedilerek üyelik işlemi tamamlanır. Kendilerine tanınan 5 günlük sürede aidatlarını ödemeyen üye adaylarının başvuruları iptal edilir.

 

3.04. Yıl içinde derneğe alınacak asıl üye sayısı, bir önceki yılsonu (31 Aralık) derneğin mevcut asıl üye sayısının %20’sinden az olmamak şartıyla Yönetim Kurulu tarafından her yıl Ocak ayı içinde belirlenir. Belirlenen sayıdan fazla başvuru olması halinde, başvurular geliş sırasına göre değerlendirilir. Aşan kısım değerlendirmeye alınmaz. Belirlenen sayıdan az başvuru olması halinde eksik kalan kısım bir sonraki yıla devretmez.

 

3.5. Derneğe asıl üye olmak için başvuruda bulunan Beşiktaş Jimnastik Kulübü üyeleri için, tüzüğün 3.04. maddesindeki kota uygulanmaz.

 

 

Madde 4. ÜYELİKTEN ÇIKMA - ÇIKARILMA ŞARTLARI ve ÜYELERİN HAK ve GÖREVLERİ

4.01. Her üye istifa hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda istifa işlemi sonuçlanmış olur. Ancak dernek üyeliğinden istifa edenler derneğe olan aidat ve yasal faiz vecibelerini yerine getirmekle yükümlüdürler.  Üyelikten ayrılma birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

4.02. Yönetim Kurulu kararlarına, tüzüğe ve Yönetim Kurulunun çıkaracağı Yönetmeliklere aykırı harekette bulunmak, dernek içinde siyaset yapmak, huzur bozmak ve ikilik yaratmak, derneğin ve Beşiktaş Jimnastik Kulübünün haysiyet ve vakarına yakışmayacak hareketlerde bulunmak, üyelikten çıkartılma nedenidir. Bu belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu tarafından, durum ile ilgili araştırma yapılarak rapor hazırlanması için Disiplin Kuruluna yazılı görüş sorulur. Disiplin Kurulu 30 gün içinde tavsiye kararını yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir. Yönetim Kurulu, Disiplin kurulunun raporunu 30 gün içinde görüşerek kesin kararını vererek üyeye tebliğ eder. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların genel kurula itiraz hakları vardır. Başvurular ilk Genel Kurul Toplantısında görüşülür.

 

4.03. Derneğe karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, dernekte kayıtlı GSM numaralarına mesaj gönderilerek borçlarını ödemeye davet edilir. Bu bildirimden sonra 10 gün içinde ödeme yaparak yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, başka bir uyarı yapılmadan üyelikten çıkartılır.

 

4.04. Üye ikamet adresini ve telefon numarasını değiştirdiği takdirde 30 gün içinde yeni adresini bir yazı ile Yönetim Kuruluna bildirmek zorundadır. Adres ve telefon numarası değişikliğini bildirmemiş olan üyelerin dernekte kayıtlı adreslerine ve Telefon numaralarına yapılan tebligatlar üyeye tebliğ edilmiş sayılır.

 

4.05. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her asıl üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup oyunu bizzat kendisi kullanır. Genel Kurulda oy kullanacak, kurullara aday olacak üyelerin derneğe aidat ve Genel Kurul veya Yönetim Kurulunun belirlediği her hangi bir ödentiden dolayı borçlarının bulunmaması gerekir. Yıllık aidatlarını ve borçlarını yatırmamış olanlar Genel Kurulda oy kullanamazlar, Dernek Başkanlığına, Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulların aday olamazlar.

 

4.06. Her üye üyelik sıfatından doğan sorumlulukları yerine getirmekle, derneğin sportif, sosyal ve kültürel faaliyet alanlarında amacın gerçekleşmesi için gereken katkıda bulunmakla, borcunun ödenmekle yükümlüdür. Derneğe yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyeler dernek lokalinden, derneğin sosyal ve sportif tesislerinden ve bülten - mesaj gönderilmesi, bilet temini vb... hizmetlerden yararlanamaz.

 

4.07. Derneğe üye olanlar, üye oldukları tarihin üzerinden; 2 tam yıl geçmeden Genel Kurullarda oy kullanamaz, 3 tam yıl geçmeden kurul üyeliklerine, 5 tam yıl geçmeden de dernek başkanlığına aday olamazlar.

 

 

Madde 5. DERNEĞİN ORGANLARI      

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

5.01.  Genel Kurul

5.02.  Yönetim Kurulu

5.03.  Denetleme Kurulu

5.04.  Disiplin Kurulu

 

 

Madde 6. GENEL KURUL KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI, ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA ŞEKİLLERİ

6.01. Genel kurul, kulübün en yetkili karar organıdır ve toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerinden oluşur.

 

6.02. Genel Kurul, bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde ve kulüp üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

 

6.03. Olağan genel kurul, 3 yılda bir, AĞUSTOS ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

6.04.  Yönetim kurulu, kulüp tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek, elektronik posta ile bildirilmek, kulübün internet sitesinde yayınlamak, üyelere imza karşılığı dağıtmak gibi yöntemlerden biri kullanılarak toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 

6.05. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

 

6.06. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

6.08. Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve kulübün feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

 

6.09. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

 

6.10. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

 

6.11.  Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı, başkan yardımcısı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

6.12. Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, Yönetim, Denetim ve Disiplin kurulu gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık  olarak oylanır Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve kulübün feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

6.13. Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

 

6.14. Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

 

Madde 7. GENEL KURULUN GÖREV ve YETKİLERİ

7.01. Dernek organlarının seçilmesi,

 

7.02. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

 

7.03. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulu ve denetim kurulunun ibrası,

 

7.04. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

 

7.05. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması bina veya tesis inşa edilmesi, arazi tahsis ettirilmesi, tüm bunları gerçekleştirmek için gerektiğinde bankalardan kredi almak ve ipotek vermek hususunda veya mevcut taşınmaz malların  satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 

7.06. Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek almak veya ayni haklar tesis ettirmek hususunda Yönetim kuruluna yetki vermek,

 

7.07. Derneğin fesih edilmesine karar vermek

 

7.08. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

 

7.09. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

7.10. Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Genel kurul üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Kulübün en yetkili organı olarak kulübün diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

7.11. Üye giriş aidatını ve yıllık aidatın belirlenmek veya belirlemesi konuda yönetim kuruluna yetki vermek.

 

7.12. Dernek üyeliğinden çıkartılanların itirazlarını görüşerek çıkarma kararını onamak veya kaldırmak.

 

 

Madde 8. YÖNETİM KURULU

8.01. Yönetim Kurulunun Oluşumu

8.01.01. Yönetin Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen; 1 (bir) başkan, 8 (sekiz) asıl üye ve 6 (altı) yedek üyeden oluşur ve görev süresi 3 (üç) yıldır.

 

8.01.02.  Başkan, Genel Kurul tarafından tek dereceli olarak seçilir.

 

8.01.03. Yönetim kurulu üyeliğinden çekilme yazılı olarak yapılır. Çekilme veya Yönetim Kurulu üyeliğinin her hangi bir nedenle boşalması, Yönetim Kurulunun ilk toplantısında gündemin ilk maddesine konur. Bu madde görüşülmeden ve karara bağlanmadan gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmez. Bundan sonraki ilk oturumda ilk sıradaki yedek üye asil üyeliğe getirilir.

 

8.01.04.  Başkanın istifa etmesi veya herhangi bir nedenle Başkanlık makamının boşalması durumunda, Olağan genel kurul toplantısına 6 aydan fazla zaman varsa 30 gün içinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılarak yeni Yönetim kurulu seçilir. Olağan Genel Kurul toplantısına 6 aydan az zaman varsa Genel Kurula kadar İkinci Başkan, başkanlık görevini yürütür.

 

8.01.05.  Yönetim Kurulunun seçiminden sonra yapacağı ilk toplantısında Yönetim Kurulu, 1 (bir) İkinci Başkan, 3 (üç) Asbaşkan, 1 (bir) Genel Sekreter,  1 (bir) Sayman ve 4 (dört) üye olarak görev bölümü yapar

 

8.01.06. Yönetim Kurulu ayda bir kez Başkan veya Başkanın bulunmadığı durumlarda, Başkanın yetki verdiği kişinin başkanlığında olağan olarak dernek merkezinde toplanır. Olağanüstü toplantı çağrısı sadece Başkan tarafından yapılır. Yönetim Kurulu üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır ve kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Mazeretsiz olarak üst üste 3 (üç) veya yılda toplam 5 (beş) toplantıya katılmayanın üyeliği düşer. Yönetim Kurulu üyeliği düşer.

 

8.02. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

8.02.01. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki  vermek,

 

8.02.02. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,

 

8.02.03. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak

 

8.02.04. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak,

 

8.02.05. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, arazi tahsis ettirmek, bankalardan kredi almak ve ipotek vermek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, derneğe gayri menkul alımı için kredi işlemleri yapma hususunda tek maddelik olağanüstü genel kurul çağrısı yapmak, derneğe ait; lokal, spor tesisi gibi yerleri, işletilmeleri için dernek üyelerinden veya dernek dışından kişilere kiraya verme kararı almak, kiraya vermek ve kontratlar yapmak.

 

8.02.06. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

 

8.02.07. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenlemek.

 

8.02.08. Bütçenin uygulanmasını sağlamak

 

8.02.09. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

 

8.02.10. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

 

8.02.11. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

8.02.12. Derneğe yapılan üyelik başvuruları hakkında karar vermek.

 

8.02.13. Derneğe onur üyesi olarak alınması önerilen kişiler hakkında karar vermek,

 

8.02.13. Tüzükte belirtilen sosyal ve sportif faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla dernek üyelerinden oluşan komisyonlar kurulmasına ve dağıtılmasına karar vermek, komisyonlarda çalışacak kişileri belirlemek, atamak ve görevden almak, komisyonun görev alanlarını belirlemek

 

8.02.14. Genel Kurulun vereceği yetki ile üyelik giriş aidatı ve yıllık aidat ile misafir üye yıllık aidatı, bakım ve onarıma katılma payı vs. tutarlarını saptamak,

 

8.02.15. Disiplin Yönetmeliği ve derneğe ait tesislerin kullanımı ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak, kabul etmek ve gerekli hallerde değiştirmek

 

 

Madde 9. DENETLEME KURULUN OLUŞUMU, GÖREV ve YETKİLERİ   

 

9.01. Denetleme kurulu, 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

 

9.02. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde yedek üyelerden biri görevlendirilir.

 

9.03. Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

 

9.04. Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

 

Madde 10. DİSİPLİN KURULU

10.01. Disiplin Kurulunun Oluşumu Çalışmaları, Görev ve Yetkileri

10.01.01. Disiplin kurulu, (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

 

10.01.02. Disiplin Kurulu’nun asıl üyeleri, ilk toplantılarında görev bölümü yapar. Kendi aralarından, başkan, başkanvekili ve yazman belirlerler. Kuruldan çekilme veya başka nedenlerle boşalma oldukça yedek üyelerden ilk sıradaki, asıl üyeliğe getirilir. Disiplin Kurulu en az 3 (üç) üye ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

 

10.01.03. Disiplin Kurulu, üyelerin disiplin cezasını gerektiren tutum ve davranışlarına ilişkin olarak bu tüzükte belirlenen usuller çerçevesinde yapılan başvuruları değerlendirir ve Yönetim Kurulu’na öneri olarak sunulmak üzere karara bağlar.

 

10.02. Uygulanacak Disiplin Cezaları

10.02.01. Uyarma: Üyenin tutum ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin kendisine yazı ile bildirilmesidir.

 

10.02.02. Kınama: Üyeye tutum ve davranışlarında kusurlu bulunduğunun yazı ile bildirilmesidir.

 

10.02.03. Kesin çıkarma: Kulüp üyeliğinin devamlı olarak sona erdirilmesidir.

 

10.03. Disiplin Cezası Uygulanmasını Gerektiren Tutum ve Davranışlar

10.03.01. Üyelik onuru ile bağdaşmayan hareketlerde bulunmak, yetkisi olmadığı halde dernek adına demeç vermek ve yayın yapmak. 

 

10.03.02. Disiplin Kurulu’nun çağrılarına mazeretsiz olarak gelmemek. İstenilen bilgi ve belgeleri vermemek. Bu durumda Disiplin Kurulu doğrudan soruşturma açar ve soruşturmayı sonuçlandırır.

 

10.03.03. Dernek tüzüğüne ve yönergelere aykırı davranmak, dernek disiplinini bozmak, dernek tüzel kişiliği veya üyelerinin onur ve saygınlığına zarar verici, küçük düşürücü ve benzeri davranışlarda bulunmak.

 

10.03.04. Dernek içinde ve dışında genel ahlaka aykırı davranışlar göstermek.

 

10.03.05. Genel Kurul ile diğer organ ve kurulların toplantılarını engellemek, seçimlerin düzenli ve sağlıklı bir biçimde yapılmasını engelleyici söylem ve davranışlarda bulunmak.

             

10.03.06. Seçim listelerini tahrif etmek, kesmek, okunmaz hale getirmek, üyelerin serbestçe oy kullanmalarını engellemek, eleştiri sınırları dışında derneği ve dernek üyelerini küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan beyanlarla BJK toplumuna zarar verecek faaliyetlerde bulunmak

 

10.03.07. Sahte, yanıltıcı belgelerle üyelik başvurusunda bulunmak veya bu niteliklere haiz üyeleri derneğe takdim etmek

 

10.03.08. Başkasına ait üye kimlik kartını kullanmak, taklit ve/veya tahrif etmek

 

10.03.09. Derneğin ceza almasına neden olan, yasalara aykırı eylem ve davranışlarda bulunmak.

 

10.03.10. Derneğe çeşitli nedenlerden dolayı olan cari hesap borç bakiyelerini, yapılan ihtara rağmen, ihtarda belirtilen sürede ödememek.

 

 10.04. Disiplin Cezalarının Uygulanması

10.04.01. Yukarıda sayılan tutum ve davranışlardan; 10.03.01 – 02 bentlerinde sayılan haller UYARMA, 10.03.03 – 04 bentlerinde sayılan haller KINAMA, 10.03.05 – 06 – 07 – 08 – 09 - 10 bentlerinde sayılan haller ise KESİN ÇIKARMA disiplin cezalarının uygulanmasını gerektirir.

 

10.04.02. Uyarma ve Kınama cezası alan üyelerin, başkaca bir ceza almamak kaydı ile 4 (dört) tam yıl geçtikten sonra, Yönetim Kurulu’na yazılı olarak başvurmak koşulu ile cezası sicilinden silinir. İşbu maddede belirtilen cezaları alan üyeler Başkanlık ve kurul üyeliklerine aday olamazlar. Ancak, başkaca bir ceza almamak kaydı ile 4 (dört) tam yıl geçtikten sonra dernek organlarına aday olabilirler. Kesin çıkarma cezası alan üye, dernek üyeliği için tekrar başvuru yapamaz.

 

10.04.03. Verilecek disiplin cezalarında hafifletici nedenlerin tespiti halinde duruma göre bir alt ceza uygulanabilir. Aynı cezayı gerektiren fiilin karardan sonra 4 (dört) yıl içinde tekrarlanması durumunda, bir üst ceza uygulanır.

 

10.04.04. Disiplin cezası uygulanmasını gerektiren tutum ve davranışlardan herhangi birinin tespiti halinde; Dernek organları veya olay hakkında ilgili üyeler Yönetim Kurulu aracılığıyla, Yönetim Kurulu ise doğrudan Disiplin Kurulu’na başvurur.

 

10.04.05. Yönetim Kurulu kendisine gelen başvuruları, Disiplin Kurulu’na gönderir. Bu süre içinde gönderilmeyen başvurular, başvuru sahibinin doğrudan talebi üzerine Disiplin Kurulu’nca incelemeye alınır. 

 

10.04.06. Disiplin Kurulu kendisine intikal eden bir şikâyet başvurusunu en geç 15 (on beş) gün içinde soruşturmaya başlar. Varsa tanıkları dinleyerek taraflardan veya kulüp organlarından talep ettiği bilgi ve belgeleri inceleyerek en geç 60 (altmış) gün içinde soruşturmayı tamamlar ve kararını açıklar. Bu süre içinde soruşturmayı tamamlayıp kararını açıklamayan Disiplin Kurulu Başkan ve üyeleri bir sonraki dönemde kulüp organlarına aday olamazlar.

 

10.05.07. Çıkarma cezalarını gerektiren bir taleple disiplin kuruluna sevk edilenler hakkında tahkikatın her safhasında tedbir kararı alır ve bu kararların uygulanmasını Yönetim Kurulu’ndan talep eder.

 

10.04.08. Savunması alınmadan, hiçbir üye hakkında disiplin cezası uygulanmaz. Disiplin Kurulu, kendisine verilen süre içinde savunmasını yapmayan üye hakkında soruşturma dosyasındaki kanıtlara göre karar verir. Disiplin Kurulu tarafından verilen karar; siciline işlenmek üzere Genel Sekreterliğe ve ilgili üyeye en geç 15 (on beş) gün içinde bildirilmek üzere Yönetim Kurulu’na gönderilir.

 

10.04.09. Kesin çıkarma cezalarına karşı ilgili üye, kararın tebliğinden itibaren 1(bir) ay içinde Yönetim Kurulu’na başvurarak Genel Kurul’dan, kendisi hakkında verilen kesin çıkarma cezasının bir kez daha Disiplin Kurulu’nca gözden geçirilmesini talep edebilir. Genel Kurul, talebi reddedebilir. Bu takdirde disiplin cezası kesinleşir. Veya bir kere daha görüşülmesi için dosyayı Disiplin Kurulu’na iade edebilir. Disiplin Kurulu’nun verdiği kararda ısrar etmesi halinde, dosya aynı usulle Genel Kurul’a gelir. Genel Kurul’un vereceği karar kesindir.

 

10.04.10. Kesinleşmemiş olsa da kesin ihraç cezası almış olanlar üyelik haklarını kullanamazlar, görevleri varsa, istifa etmiş sayılırlar.

 

10.04.11. Bir disiplin cezası uygulanmasını gerektiren eylemlerden; 10.03.01 - 02 bentlerinde sayılanlar oluş tarihinden İtibaren 1 (bir) yıl, 10.03.03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09  bentlerinde sayılan eylemler, öğrenilme tarihinden itibaren 3 (üç) yıl içinde; herhangi bir disiplin kovuşturmasına konu edilmediği takdirde, disiplin cezaları bakımından zaman aşımına uğrarlar.

 

 

Madde 11.  DERNEĞİN GELİRLER KAYNAKLARI

11.01. Üye Giriş Aidatı: Derneğe kayıt sırasında bir sefer alınan aidattır. Bu aidatın miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul Üye Giriş Aidatının belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verebilir. Derneğe asıl üye olmak için başvuruda bulunan Beşiktaş Jimnastik Kulübü üyelerinden üye giriş aidatı alınmaz. (Güncel Tutar: 500,00TL)

 

11.02. Yıllık Üye Aidatı: Dernek üyelerinin her yıl Ocak ayı içinde ödeyecekleri aidattır. Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul Yıllık Üye Aidatının belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verebilir. Genel Kurulun yetki vermesi halinde Yıllık Üye Aidatı her yıl Aralık ayında bir öncekinden az olmayacak şekilde belirlenir. (Güncel Tutar : 200,00 TL) 

 

11.03. Yıllık Misafir Üye Aidatı: Yönetim Kurulu tarafından ‘’Misafir Üye’’ olarak kabul edilenlerin bir yıl için ödeyeceği aidattır. Yönetim Kurulu tarafından her yıl Aralık ayında bir öncekinden az olmayacak şekilde belirlenir. (Güncel Tutar: 200,00 TL)

 

11.04. Derneğe yapılacak bağış ve yardımlar, dernekçe tertiplenen balo, eğlence, müsamere, konser, spor yarışmaları, gösterileri ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, piyango gelirleri ve dernek mamelekinden ve tesislerden elde edilen gelirler.

 

11.05. Diğer gelirler

 

 

Madde 12.  DERNEKCE TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER

Dernek kanun ve yönetmelik de belirtilen defterleri tutar. Defterlerin noterden veya dernekler müdürlüğünden tasdik olması zorunludur.

 

 

Madde 13.  DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

 

Madde 14.  TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

           

 

Madde 15.  DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde toplam 30.000,00 TL’sına kadar yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Belirlenen bu rakamın üzerinde borçlar kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre derneğin çalışmalarını ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için dernek adına menkul ve gayrimenkul alımlarında ve tahsislerinde genel kurul izni ile ileriye yönelik borçlanabilir.

 

 

Madde 16.  DERNEĞİN FESHİ ve MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Samsun Beşiktaşlılar Derneği” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

 

Madde 17.  HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.